Forex เบื้องต้น

ติดตั้งTeamViewer

Teamviewer เป็นโปรแกรมรีโมทระยะไกลที่มีอรรถประโยชน์มากมายสำหรับการเชื่อมโยงและการคอนโทรลระหว่างเครื่องและสามารถประยุกต์ใช้ในการ presentation หรือการโอนข้อมูลรวมถึงการควบคุมเครื่องระยะไกลในวีดีโอนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการติดตั้งอย่างละเอียด

Back to top button