Forex เบื้องต้น

ใช้งาน 2 จอเทรด Forex แต่ใช้คอมเครื่องเดียว

วิธีใช้งานจอหลายจอเทรดง่ายๆครับเป็นแนวทางสำหรับไครที่อยากได้หลายหน้าจอ

Back to top button