Forex เบื้องต้น

Forex Renko bar คืออะไร ?

อธิบายที่มาที่ไปของ Renko bar ว่ามันคืออะไร มีวิธีการคิด และขึ้นแท่งใหม่ที่แตกต่างจาก Classic time bar อย่างไร

Back to top button